RODO

Szanowni Państwo,
w dniu 25 maja 2018 roku weszło do stosowania Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (2016/78) z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwane dalej RODO.
W związku z tym informujemy, iż:
1) administratorem danych osobowych przekazanych przez Państwo jest firma TKP SILESIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Sp.k. (dalej w skrócie TKP SILESIA) z siedzibą przy ulicy Wiejskiej 4a, 43-430 Skoczów;
2) Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych może lub mogą być:
a) Art. 6 ust.1 lit. b) RODO – wymogi kontaktowe, tj. konieczność dysponowania danymi na potrzeby wykonania zawartej Umowy lub podjęcia na Państwa wniosek działań przed jej zawarciem,
b) Art. 6 ust. 1 lit. c) RODO – wymogi kontaktowe, tj. konieczność wypełnienia przez TKP SILESIA obowiązków prawnych wynikających z przepisów prawa,
c) Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – uzasadnione wymogi administratora, tj. konieczność realizacji prawnie uzasadnionych interesów TKP SILESIA;
3) Pozyskane dane osobowe będą przetwarzane w celach:
a) Sporządzenia umowy,
b) Realizacji Umowy (zapytań, realizacji zleceń, reklamacji),
c) Sporządzania ofert,
d) Przestrzegania przez TKP SILESIA przepisów prawa, w tym w szczególności przepisów podatkowych,
e) Dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami z tytułu zawartej Umowy
f) Działań marketingowych prowadzonych przez TKP SILESIA
4) Dane osobowe Państwa oraz osób wskazanych do kontaktu i innych osób
odpowiedzialnych za wykonanie Umowy, będą przetwarzane przez TKP SILESIA na podstawie art. 6 ust. 1 lit f) RODO jedynie w celu i zakresie niezbędnym do wykonania zadań administratora danych osobowych związanych z realizacją Umowy w kategorii „dane zwykłe” tj.:
a) Imię i nazwisko,
b) Zajmowane stanowisko,
c) Miejsce pracy,
d) Nt telefonu służbowego,
e) Służbowy adres e-mail;

5) Pozyskane od Państwa dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom trzecim, w celu ich przetwarzania na nasze zlecenie, na podstawie umowy o powierzenie przetwarzania danych osobowych zgodnie z obowiązującym prawem (np. doradcy, audytorzy, dostawcy usług IT);
6) Pozyskane od Państwa dane osobowe będą udostępniane podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa np.: sądy lub organy ścigania, po uprzednim żądaniu, w oparciu o stosowną podstawę prawną;
7) Pozyskane od Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego, ani organizacji międzynarodowej w rozumieniu RODO;
8) Pozyskane od Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres 10 lat od końca roku kalendarzowego, w którym Umowa zostanie wykonana, chyba że niezbędny będzie dłuższy okres przetwarzania, np. z uwagi na obowiązki archiwizacyjne, dochodzenie roszczeń lub inny obowiązek wymagany przez przepisy prawa powszechnie obowiązującego;
9) Osobom, których dane dotyczą, przysługuje prawo do żądania od administratora danych dostępu do ich danych osobowych, ich sprostowania, uaktualnienia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych, jeżeli ono przysługuje na podstawie art. 20 RODO. Osobom tym, w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, właściwego ze względu na miejsce pobytu lub naruszenia przepisów o ochronie danych osobliwych;
10) Podanie danych osobowych, o których mowa w niniejszym piśmie, wymagane było do zawarcia i realizacji łączącego nas stosunku prawnego;
11) Firma TKP SILESIA nie będzie na podstawie zgromadzonych danych osobowych podejmowała zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania w rozumieniu RODO.
W przypadku udostępnienia przez Państwo do TKP SILESIA danych osobowych Państwa pracowników, pełnomocników, członków zarządu, wspólników, współpracowników, kontrahentów, dostawców, beneficjentów rzeczywistych lub innych osób, TKP SILESIA prosi o poinformowanie tych osób:
1) O zakresie danych osobowych dotyczących tych osób, a przekazanych TKP SILESIA;
2) O tym, iż administratorem ich danych osobowych jest TKP SILESIA, która przetwarza ich dane osobowe na zasadach określonych w niniejszym piśmie;
3) O tym, iż są Państwo źródłem, od którego TKP SILESIA pozyskała ich dane.